Algemene voorwaarden


van toepassing op de opdrachten aan:
DWO-administraties
gevestigd te Eindhoven
hierna te noemen opdrachtnemer

ONDERDEEL 1.

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Klant:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Werkzaamheden:
alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
3. Bescheiden:
alle door klant aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
4. Softwareleverancier: Twinfield N.V., gevestigd te Wijk bij Duurstede.

B. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van klant komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Door opdrachtnemer is een overeenkomst gesloten met softwareleverancier. De hierbij overeengekomen algemene voorwaarden maken integraal onderdeel (onderdeel 2) uit van deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de artikelen : 1.10, 8, 12.3. Genoemde voorwaarden uit onderdeel 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de relatie klant-opdrachtnemer zoals gedefinieerd onder A hiervoor. Bij onderlinge tegenstrijdigheden prevaleren de voorwaarden uit onderdeel 1.

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door klant gegeven opdracht door opdrachtnemer is aanvaard.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met alle middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. De overeenkomst met betrekking tot de afname van de software via softwareleverancier wordt aangegaan voor een periode van minimaal een (1) jaar en kan na deze initiële periode door de klant te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

D. Gegevens klant

1. Klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat klant aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3. Indien en voor zover klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan klant, te laten verrichten door derden.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door klant ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele klanten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is klant niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. Overmacht

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Klant heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. Honorarium

1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat klant een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van klant zijn verricht.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan klant in rekening gebracht.

J. Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door klant dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van klant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van i 115,00.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. Reclame

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover klant reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van klant niet op.

L. Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van klant, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal 3 maal de jaardeclaratie.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van klant, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens klant, opdrachtnemer of derden.
5. Klant vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

M. Opzegging

1. Klant en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, rekening houdend met het bepaalde onder C.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden klant gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

N. Opschortingrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan.

O. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen klant en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen klant en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van klant.

ONDERDEEL 2.

Algemene Voorwaarden

De naamloze vennootschap Twinfield International N.V., gevestigd te 3962 EK Wijk bij Duurstede aan de Prins Hendrikweg 14, hierna te noemen “Twinfield” en de op het Opdrachtformulier – Overeenkomst vermelde rechtspersoon of natuurlijk persoon, hierna te noemen “Klant”, komen het daaropvolgende overeen:

1. Definities

1.1 In deze overeenkomst worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als onderdeel van het Opdrachtformulier – Overeenkomst, hierna samen te benoemen als ‘Overeenkomst’.
1.3 Dienst: het beschikbaar stellen en houden van de Applicatie op de Server door Twinfield, voor de Klant als gedeelde generieke oplossing. De Dienst wordt niet specifiek voor een Klant onderhouden.
1.4 Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, met wie Twinfield deze Overeenkomst is aangegaan en van wie de administratie wordt gevoerd in een (sub)administratie of Service Desk. Hierna te benoemen als ‘Klant’.
1.5 Tussenpersoon: een organisatie, rechtspersoon of natuurlijk persoon die namens een Klant een (sub)administratie of Service Desk beheert (de Level 1 rol vervult), maar niet de administratie van de eigen organisatie. Indien de Tussenpersoon ook eigen Gebruikers afneemt, wordt de Tussenpersoon in de Overeenkomst als Klant aangeduid.
1.6 Supergebruiker: een Eindgebruiker met Level 1 (beheers) rechten die door de Klant is benoemd tot beheerder van de omgeving van de Klant, door middel van een eigen inlogcode of de code van de Klant.
1.7 Eindgebruiker: de feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Dienst gebruik maakt en is ingelogd als gebruiker van de Applicatie.
1.8 Service Desk gebruiker: een Eindgebruiker die gebruik maakt van een beperkte functionaliteit toegespitst op de Service Desk dienstverlening door een Tussenpersoon. Het beheer, bepaling van rechten en de boekingen worden aan de Tussen-persoon overgelaten. De gebruiker heeft de rol ‘SD’.
1.9 Gebruiker(s): alle feitelijke personen die gebruik maken van de Dienst, dus zowel Supergebruikers als Eindgebruikers als Service Desk gebruikers
1.10 Opdrachtformulier: het aan deze Algemene Voorwaarden gekoppelde Opdrachtformulier.

1.11 Applicatie: de on-line administratieve programmatuur van Twinfield, inclusief vernieuwde en/of verbeterde versies.
1.12 Server: een door of ten behoeve van Twinfield beheerde computer, of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop webserver-programmatuur, de Applicatie, ondersteunende programmatuur of database-software, die bereikbaar is vanaf het Internet.
1.14 SLA: Service Level Agreement, waarin de kwaliteit en garanties van de Applicatie alsmede het beveiligingsniveau staan beschreven.

2. De Dienst

2.1 Twinfield zal de Klant gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de Dienst verlenen. Twinfield zal de Klant daartoe binnen 3 werkdagen na inwerkingtreding van deze overeenkomst de URL van de Server verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kan de Supergebruiker, ten behoeve van Eindgebruikers, de Applicatie configureren en beheren.
2.2 De Klant mag de Dienst door de Gebruikers binnen of buiten de organisatie laten gebruiken voor de interne doeleinden van de organisatie. Alle individuele gebruikers dienen separaat als “gebruiker” in het systeem te zijn aangemaakt. Indien een tweede gebruiker met een al in gebruik zijnde combinatie tracht aan te loggen, zal de reeds in gebruik zijnde sessie automatisch beëindigd worden.
2.3 Twinfield zal de Dienst verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien Twinfield een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voor zover de SLA beschikbaarheidpercentages noemt, worden die gemeten over een kalendermaand en worden vooraf geplande en in de SLA beschreven onderhoudsuren voor het bepalen van het percentage buiten beschouwing gelaten. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Server vanaf het Internet bereikbaar is op de aan de Klant verstrekte URL en dat de Applicatie daadwerkelijk aangeboden wordt op de Server. Onder beschikbaarheid wordt dus niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van de Klant en de Server. Twinfield kan immers op de systemen bij de Klant en op de tussenliggende Internet-infrastructuur geen invloed uitoefenen.
2.4 Twinfield zal de in de SLA beschreven maatregelen nemen ter beveiliging van op de Server opgeslagen informatie. De informatie met betrekking tot deze maatregelen is voor de Klant beschikbaar. De Gebruikers worden geacht gebruik te maken van de beschikbare veiligheidsmiddelen, voor zover deze niet reeds worden afgedwongen.
2.5 Twinfield heeft het recht de Applicatie van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Twinfield zal zich inspannen om eventuele fouten in de Applicatie op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Twinfield de Klant daarvan tenminste 24 uur vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere afnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor een specifieke Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de Applicatie zal op de Server steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Gebruikers. Gebruikers loggen altijd in op de meest recente versie van de Applicatie.

3. Gebruik van de Dienst

3.1 De Gebruikers bepalen welke (financiële) informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Twinfield heeft geen kennis van die informatie. De Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Twinfield aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Klant vrijwaart Twinfield voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Klant of Eindgebruikers met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
3.2 Twinfield is niet verantwoordelijk te houden voor de financiële juistheid van de gegevens of het volgen van de bij de Klant geldende boekingsregels door Gebruikers. Twinfield garandeert de juiste verwerking en validering van aangeleverde financiële transacties: boekhoudkundig zijn deze correct. Echter foutief aangeleverde informatie door de Gebruikers, die op zich boekhoudkundig valide kan zijn, kan door de Applicatie nooit als zodanig herkend worden en wordt dientengevolge naar de bedoeling onjuist opgeslagen/geboekt.
3.3 Mocht Twinfield blijken dat informatie die door Gebruikers met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal zij prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Twinfield aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen. Ook is Twinfield niet aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van de Klant of Gebruikers.
3.4 Twinfield, de Klant en Gebruikers zijn verplicht de door Twinfield verstrekte, of door Gebruikers aangemaakte, gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. Twinfield is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door de Klant, en mag er vanuit gaan dat Gebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk geautoriseerde Gebruikers zijn. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Twinfield daarvan direct schriftelijk en telefonisch op de hoogte te worden gesteld.
3.5 Elke Eindgebruiker is in staat het eigen wachtwoord te wijzigen. De Supergebruiker is verplicht via het gebruikersbeheer af te dwingen dat Eindgebruikers minimaal elke twee (2) maanden het wachtwoord dienen te wijzigen.
3.6 De Gebruikers zijn gehouden gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van Twinfield zorgvuldig na te komen en zijn gebonden aan de geldende gewoonten van normaal gebruik van een dergelijke Applicatie.
3.7 Twinfield en de Klant zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; de toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
3.8 De Klant staat het Twinfield toe enig deel van de (onderliggende) software of Applicatie te wijzigen of vervangen zonder voorafgaande toestemming teneinde een Dienst of Applicatie met een voor de Klant gelijkblijvende of verbeterde functionaliteit en kwaliteit te leveren.

4. Ondersteuning

4.1 De Klant heeft recht op on-line ondersteuning bij gebruik van de Dienst en met betrekking tot de functionaliteit van de Applicatie. Die ondersteuning wordt verleend via een on-line helpdesk op de Applicatie van Twinfield. Alleen de Supergebruiker kan vragen stellen aan de helpdesk van Twinfield, Eindgebruikers kunnen vragen stellen aan de Supergebruiker. Twinfield zal zich inspannen vragen adequaat te beantwoorden. Twinfield kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van antwoorden. Interne vragen over wijze van boeken of de interne boekingsregels binnen de organisatie van de Klant worden niet in behandeling genomen. In de Service Level Agreement staan de garanties met betrekking tot ondersteuning.

5. Geheimhouding

5.1 Zowel Twinfield, de Klant en/of Tussenpersoon zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van deze overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en). In het bijzonder zal Twinfield geheimhouding betrachten ten aanzien van gegevens en informatie die met behulp van de Dienst worden opgeslagen en/of uitgewisseld. De Supergebruiker is altijd in staat in de Applicatie op te vragen onder welke gebruikersnamen een bepaalde functionaliteit is benaderd door Eindgebruikers van de Klant of door medewerkers van Twinfield.
5.2 De medewerkers van Twinfield die toegang hebben tot de Applicatie of Servers hebben individueel een geheimhoudingsovereenkomst getekend met Twinfield met betrekking tot deze opgeslagen gegevens. Bovendien is een gedragscode opgesteld die op aanvraag wordt toegezonden of op de website nageslagen kan worden.

6. Privacy

6.1 Het gebruik van de Dienst kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Twinfield fungeert hierbij als onafhankelijke tussenpersoon. In die hoedanigheid zal Twinfield zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van deze overeenkomst heeft de Klant de verplichting met deze persoonsgegevens van Gebruikers om te gaan in het kader van de Dienst en dient de Klant te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal Twinfield alleen uitvoeren in opdracht van de Klant, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
6.2 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Twinfield en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
6.3 Twinfield zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. Twinfield zal met name uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Klant. Zie hiervoor artikel 2.4.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Applicatie en Dienst berusten uitsluitend bij Twinfield en/of haar licentiegevers. Verlening van de Dienst houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht op de Applicatie. De door Eindgebruikers ingevoerde of aangeleverde datagegevens zijn eigendom van de Klant. Alle (rechten rustende op de) inrichtingen van de Applicatie zijn eigendom van Twinfield.
7.2 Het gebruik van de Dienst of Applicatie is niet overdraagbaar door de Klant of enige andere partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twinfield.
7.3 De Klant verkrijgt door ondertekening van het Opdrachtformulier (en waaraan verbonden deze Algemene Voorwaarden, tezamen de Overeenkomst) het recht om gebruik te maken van de Dienst gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

8. Vergoeding en betaling

8.1 De Klant is aan Twinfield een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor gebruik van de Dienst. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maximum aantal Gebruikers dat in de desbetreffende kalendermaand in de Applicatie geregistreerd zijn geweest. De maandbedragen per Eindgebruiker staan vermeld in het Opdrachtformulier. Daar vermelde vergoedingen zijn - tenzij anders vermeld - in Euro’s en exclusief BTW. Twinfield heeft het recht de maandbedragen eenmaal per jaar te verhogen met een bedrag gelijk aan het CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie in Nederland. Twinfield zal de Klant tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte stellen van een voorgenomen verhoging.
8.2 De Klant is tevens alle vooraf overeengekomen bedragen schuldig voor consultancy diensten. De offerte hiervoor wordt, indien van toepassing, separaat verstrekt.
8.3 Overschrijdingen van enig voorafgesproken budget kan alleen plaatsvinden met wederzijds goedvinden en na schriftelijk akkoordverklaring van de Klant.
8.4 Twinfield of een Tussenpersoon zal de Klant maandelijks een factuur sturen voor gebruik van de Dienst. De Klant dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Doet de Klant dat niet, dan kan Twinfield de buitengerechtelijke incassokosten plus de wettelijke rente in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van de Klant.
8.5 De Klant is gedurende de looptijd van deze Overeenkomst altijd de maandelijkse vergoedingen verschuldigd voor tenminste het initieel aantal Gebruikers (zoals vermeld op het Opdrachtformulier) of, indien dit hoger is, 50% van het gemiddelde van de factuurbedragen die betrekking hebben op het gebruik van de Dienst vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
8.6 Indien een betaling na een schriftelijke aanmaning nog niet is voldaan is Twinfield gerechtigd de toegang tot de Applicatie tijdelijk op te schorten, totdat de verplichtingen door de Klant zijn nagekomen.
8.7 Twinfield is gerechtigd, al dan niet geautomatiseerd, de in het gebruikersbeheer ingevoerde gegevens uit te lezen en deze aan te wenden om tot een correcte calculatie en facturatie te komen.

9. Overmacht

9.1 Indien Twinfield als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit deze Overeenkomst na te komen, dan is zowel Twinfield als de Klant niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Twinfield.
9.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 7 dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan Twinfield. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
9.3 Indien de Klant als gevolg van overmacht een verplichting uit deze Overeenkomst niet kan nakomen, mag Twinfield na een periode van 7 dagen deze Overeenkomst eenzijdig beëindigen. De verplichting tot betalen door de Klant blijft echter onverkort van kracht tot het tijdstip van beëindigen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Twinfield wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade geleden door de Klant tot maximaal het bedrag (excl. BTW) dat de Klant in het lopende contractjaar voor het gebruik van de Dienst heeft betaald aan Twinfield tot aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Twinfield op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie; b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
10.2 Twinfield is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is Twinfield aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens, ongeacht of deze gegevens een geldwaarde vertegenwoordigen.
10.3 Indien zich een schadegeval voordoet en is geconstateerd, dient de Klant dat onverwijld, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen (via de Tussenpersoon) schriftelijk aan Twinfield te melden. Indien dit niet geschiedt, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding. Twinfield zal echter onverminderd proberen het probleem op te lossen.
10.4 Buiten de in de artikelleden 10.1 en 10.2 genoemde gevallen rust op Twinfield geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Twinfield of haar (leidinggevend) personeel.
10.5 Indien een zeker handelen van de Klant of Gebruikers aantoonbaar het algemeen werken van de Applicatie in gevaar brengt, is Twinfield gerechtigd na een eerste schriftelijk waarschuwing en schriftelijk maning een Eindgebruiker de toegang tot de Applicatie voor een zekere periode te ontzeggen of onmogelijk te maken.

11. Duur en beëindiging

11.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum zoals vermeld aan het begin van deze Overeenkomst, bij ontbreken hiervan op de datum van ondertekening van het Opdrachtformulier of, als dat eerder is dan beide situaties, op de dag dat een Eindgebruiker voor het eerst gebruik maakt van de Dienst.
11.2 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van een (1) jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en kan na deze initiële periode van een (1) jaar door de Klant te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Twinfield is verplicht de Dienst ten minste gedurende de looptijd te ondersteunen en kan daarna de Dienst beëindigen met een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden. Beide partijen dienen de Overeenkomst schriftelijk per aangetekend schrijven te beëindigen. De contractduur voor een Service Desk gebruiker is overeengekomen met de Tussenpersoon.
11.3 De Klant zal op eerste verzoek van Twinfield een zeker hulpmiddel (zoals een TwinCard) inleveren. Twinfield is gehouden de Dienst op gelijkblijvend kwaliteits- of service niveau te blijven aanbieden, zoals gedefinieerd in de Service Level Agreement, behalve het deel waarvoor dit hulpmiddel bedoeld was.
11.4 Zowel Twinfield als de Klant zijn gerechtigd zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn deze Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen indien: a) indien de andere partij een (1) of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen nadat haar daartoe schriftelijk een redelijke termijn van dertig (30) dagen is gesteld om deze verplichting(en) alsnog na te komen b) de andere partij surséance van betaling of faillissement aanvraagt; c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard; d) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd.

12. Diversen

12.1 Op deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen de Klant en Twinfield met betrekking tot deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
12.2 Klant erkent dat de kennis en ervaring van de medewerkers van Twinfield voor Twinfield van grote waarde is, en moeilijk kunnen worden vervangen. Derhalve stemt de Klant ermee in dat gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, alsmede achttien (18) maanden daarna geen werkgelegenheid geboden wordt, direct of indirect, via een arbeidsovereenkomst, management-overeenkomst, adviseurschap of enige andere wijze, aan enige medewerker, werknemer of adviseur van Twinfield.
12.3 De Klant stemt erin toe dat Twinfield de naam van de Klant gebruikt in persberichten of productbrochures om daarin te vermelden dat de Klant een afnemer is van Twinfield.
12.4 Het is Twinfield niet toegestaan de gegevens uit de database van de Klant op enigerlei andere wijze aan te wenden, anders dan tot het leveren van diensten aan de Klant. Het is Twinfield toegestaan voor intern gebruik een kopie van de omgeving te gebruiken in acceptatie-omgeving om de juiste werking van de omgeving van de Klant te monitoren of te toetsen aan de juiste werking van een nieuwere versie van de Applicatie.
12.5 De SLA is aan veranderingen onderhevig en kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden, met behoud of verbetering van het Service-niveau
12.6 Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, mag Twinfield bij de uitvoering van deze Overeenkomst derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is vereist. Ook mag Twinfield haar rechtsverhouding op grond van deze Overeenkomst zonder nadere medewerking aan een derde overdragen of wijzigen, mits die overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van (een substantieel) deel van de onderneming van Twinfield.
12.7 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Kennisgevingen op grond van deze overeenkomst moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst.